ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach ul. Mariacka 1 zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 05.06.2017 r. w Katowicach Scena Malarni Teatru Śląskiego ul. Teatralna 2a.

Rejestracja uczestniczek od godz. 16:30. Pierwszy termin zebrania godz. 17:00. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:30.

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącej oraz sekretarza zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
4. Wybór członków komisji mandatowo skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie zarządu za okres 13.06. 2016 r. do 05.06.2017 r.
6. Przedstawienie bilansu na dzień 31.12. 2016r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Dyskusja
9. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej bilans .
10. Zmiany w składzie zarządu i uzupełnienie jego składu
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie walnego zebrania